Våra tjänster

RED skylt
Uthyrning är kärnan till RED’s framgång och är fortsatt en betydande del av dess verksamhet. RED har genom sin närhet till varje framgångsrikt handelskoncept lyckats hyra ut mer än 500 000 m² handelsytor över hela landet. Som en naturlig del av arbetet med uthyrning och projektrelaterad verksamhet har RED valt att utveckla sin kompetens inom förvaltning för att på så sätt kunna erbjuda en mer komplett produkt.

WE KNOW RETAIL PARKS

Uthyrning

Sedan år 2008 har RED hyrt ut mer än 500 000 m² externhandelsyta, från Luleå i norr till Malmö i söder, till en betydande andel av de aktörer som är aktiva på externhandelsplatser. Uthyrningen sker på uppdrag av fastighetsägare, i egna projekt eller på uppdrag av hyresgäster med förändrade lokalbehov. Här kan du läsa mer om Uthyrning

Fastighetsutveckling

RED har som kärnverksamhet att utveckla handelsfastigheter i externa lägen. Det kan vara såväl naturmark som bebyggda fastigheter med orealiserad potential.

RED utgår ifrån sina samarbetspartners behov, det vill säga de aktörer som vinner på att etablera sig vid en effektiv extern trafikknutpunkt. RED’s förståelse av handelsmönster och upptagningsområden kommer av att dess medarbetare under mer än 10 år arbetat med uthyrning av handelslokaler.

Inom ramen för verksamheten besöker RED löpande alla större och även många mindre handelsplatser i Sverige. RED träffar befattningshavare inom kommun och stad med syfte att etablera sig som långsiktig aktör, expert, rådgivare och samhällsutvecklare. RED är en värdefull samarbetspartner för såväl kommuner som detaljhandelsaktörer.

Fastighetsförvaltning - med fokus på värdeökande utveckling

RED maximerar fastighetsvärde genom förädling och utveckling av externa handelsfastigheter.

 För att maximera värde hittar RED rätt hyresgästmix som stärker och ökar handelsplatsens attraktivitet. För att uppnå en optimalt fungerande handelsplats ser RED över hyresgästers areabehov, handelsplatsens logistik och parkeringsplatser samt hyresgästers och handelsplatsens visibilitet i form av skyltar, pyloner och tydliga entréer.

RED leder och driver ombyggnadsprojekt i stor och liten skala, från ide till slutbesiktning. RED hanterar planändringsprocesser när det krävs större ändringar samt bygglov och andra myndighetsprocesser.

RED ökar handelsplatser attraktivitet genom tydlig visuell förändring med exempelvis nytt uttryck i form av nya fasader och nytt skyltprogram eller genom att ändra koncept där handelsplatsens namn och logotype byts ut.

Transaktionsstöd – förvärv och avyttring

RED har genom sin långa erfarenhet av utveckling avseende handelsplatser genomfört och varit delaktiga i ett stort antal transaktionsprocesser, både gällande förvärv och avyttring.

Under förvärvsprocesser kan RED vara behjälpliga med sin expertis inom segmentet handelsfastigheter genom analyser och utredningar kring handelstrender, aktiva handelsaktörer och fastighetsmarknaden för externhandelsetableringar i stort. Vidare kan RED, genom sitt nätverk, hjälpa till att koordinera samtliga kontakter och nödvändiga aktiviteter inom transaktionsprocessen innefattande konsultation kring kommersiell förhandling, teknisk, legal och kommersiell due diligencerådgivning samt även etablera kontakt kring finansieringsfrågor samt skatt- och bolagsrådgivning.

Operating Partner 

RED erbjuder investerare en trygg investeringsprocess i samband med joint venture strukturer där RED agerar som en aktiv så kallad ”Operating partner” med ansvar för helheten i förvärvsprocessen och investeringen i stort.

Som operating partner tar RED tillsammans med sin investeringspartner fram lämplig affärsplan och tar ansvar för att denna fullfölj och utförs enligt plan. Detta för att uppnå maximal förädling och avkastning för investeringen. RED tar som operating partner det övergripande ansvaret för asset management, utveckling av investeringar och projekt.

Asset management

RED har bred kompetens och lång erfarenhet inom asset management gällande investeringar inom befintliga och blivande externhandelsplatser.

Strategin anpassas utifrån varje investerings specifika karaktär och behov där RED alltid levererar professionell rapportering och noggrant utarbetade affärsplaner. RED förespråkar såväl proaktiv samt aktiv asset management där REDs lokala förankring och expertis är nödvändiga för att skapa ett långsiktigt värde och maximal avkastning för investeringarna. Med REDs unika kontaktnät och nära dialog med aktiva handelsaktörer skapas ytterligare en dimension inom asset management genom att få till optimal nyuthyrning samt bibehålla goda hyresgästrelationer och utvecklingen kring dessa. Genom denna asset management-strategi strävar RED alltid att uppnå varje investerings fulla potential.