INTEGRITETSPOLICY

Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen GDPR i hela EU. Den nya förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL) och skärper kraven på hur företag får behandla personuppgifter. På Rico Estate Development AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi värnar om din personliga information och personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i GDPR för att skydda alla personuppgifter så att de inte försvinner, stjäls, utsätts för obehörig åtkomst, ändras eller förstörs på ett otillåtet sätt. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Rico Estate Development AB, org. nr 556728–8492, med adress Evenemangsgatan 17, 117 58, Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets och dess dotterbolags behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Rico Estate Development AB ansvarar för att de kontaktuppgifter som företaget har registrerade behandlas enligt gällande lagstiftning. Vi har samlat uppgifter i form av mailadresser och telefonnummer till personer som visat intresse för vårt företag, är våra kunder eller har kommit i kontakt med vårt företag under andra former. Vi sparar aldrig personlig information förutom namn, adress, telefonnummer och mailadress i något register. För våra anställda samlar vi de uppgifter som är nödvändiga för att fullfölja anställningsavtalen.

Vem kan vi komma att dela dina uppgifter med? 

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med bokföring, marknadsföring och IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar). När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. För det fall att vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler.
 

Hur länge sparas mina personuppgifter? 

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för - exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Rico Estate Development AB. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till Rico Esate Development AB. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller önskar bli raderad, kan du vända dig till Rico Estate Development AB och skriftligen begära ändring eller radering.

Kontakta oss 

Vill du komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att mejla till: info@ricoestate.se